Regulamin wykorzystania Voucherów zniżkowych

I. Warunki ogólne
1. Organizatorem kampanii wydawania Voucherów zniżkowych jest: ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY ALSECCO SP Z O. O. KRS: 0000345467, NIP: 7531608850, REGON: 531212343 z siedzibą w NYSIE przy ulicy KARPACKIEJ 6 48-303 NYSA.
2. Organizator zobowiązuje się do przekazania klientowi Voucher zniżkowy do wykorzystania na Hebeschiebeture (Systemy: HS SL, M HS SL, HS VE 1, HS VE 3).
3. Wartość Voucherów zniżkowych jest wyrażona procentowo na jego awersie.
4. Vouchery zniżkowe nie sumują się i nie są wymieniane na gotówkę, a niewykorzystane przepadają.
5. Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego  przekazaniu Klientowi
II. Zasady korzystania z Vouchera
1. Warunkiem wykorzystania Voucheru zniżkowego jest jego rejestracja w systemie alsecco24.eu. Brak zarejestrowanego w/w voucheru podczas zakupu Hebeschiebeture uniemożliwia skorzystanie ze zniżki.
2. Voucher zniżkowy aktywny jest od 7 dnia rejestracji, przez kolejne 30 dni.
3. Voucher zniżkowy może być wykorzystany do zakupu 1 sztuki Hebeschiebeture.
4. Zamówienie należy złożyć na specjalnie przygotowanym druku zamówienia wraz z podaniem numeru vouchera na przedmiotowym druku. Druk zamówienie dostępny jest na stronie alsecco24 w zakładce VOUCHER.
5. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do wykorzystania Voucherów zniżkowych wysłane na adres siedziby Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Promocja obowiązuje od 16.03.2016 do 16.06.2016 lub do wyczerpania Voucherów.
III. Postanowienia końcowe
1. Klient  wraz  z  otrzymaniem  Vouchera  oświadcza, że  zapoznał  się  z  treścią niniejszego Regulaminu,  akceptuje  jego  treść  w  całości  i  zobowiązuje  się  przestrzegać  jego zapisów.
2. Klient poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Voucher jest papierową formą bonu towarowego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika, który dokonał zakupu przed zmianą. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.alsecco.net.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
5. Prawem właściwym dla wykładni i stosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie.